NOW PLAYING
SONG
-
ARTIST
-
EVENT 

รายชื่อผู้โชคดีได้รับของรางวัลจากกิจกรรม YOU PICK WE PLAY ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ของรางวัล บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF

1. ลัดดาวัลย์ งาคม

2. ณัฐชา วุฒิงามเหลือ

3. ทวิภาคย์ วงศ์สานุพัฒน์

4. ศิรินันท์ สุวรรณศิริ

5. พัชรพล เกียรตินุกูลชัย

6. ภัทรพล กิตตินำชัย

7. ณัฐภัทร ยั่งยืนสิงห์

8. นิธิกร วงษ์เวชประสิทธิ์

9. วิมิญช์ สราญณิยธรรม

10. ณัฐวดี ลิขิตวงศ์