NOW PLAYING
SONG
-
ARTIST
-
EVENT 

.:: กติกา ::.

1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.virginstarfm.com เพื่อรักษาสิทธิ์กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและเป็นจริงเท่านั้น)
2. ร่วมสนุกเพียงตอบคำถามว่า..."หากคุณติดอยู่ในขบวนรถไฟที่มีฆาตกรแฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้โดยสาร คุณจะเอาตัวรอดด้วยวิธีใด"
3. คำตอบไหนโดนใจทีมงานมากที่สุด รับบัตรชมภาพยนตร์ “Murder on the Orient Express ฆาตกรรมบนรถด่วน โอเรียนท์ เอกซ์เพรส”
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2 ทุ่มตรง ที่ โรงภาพยนตร์ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
4. ร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2560
5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 20 พฤศจิกายน 2560
6. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
7. ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ
9. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีเพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
10. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
11. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ